Sự khác biệt thành phố Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   02

Mới tìm thấy các trò chơi khác biệt. Trò chơi này có những thành phố đẹp nhất trong cả nước. Chúng tôi hy vọng sẽ chơi với niềm vui.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

DifferenceAndroid DefaultCityDifferences