بده 5 چین بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

مقایسه 2 تصاویر بر اساس مکان های مختلف چینی و پیدا کردن 5 تفاوت.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

DifferenceAndroid GimmeChina