بده 5 Wlidlife بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

مقایسه 2 عکس بر اساس حیوانات حیات وحش و پیدا کردن 5 differences.You یک دقیقه هر جفت تصویر و 5 jokers در هر بازی داده شده است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

AnimalDifferenceAndroid GimmeWlidlife