5 باز هم بده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

در اینجا یکی دیگر از بازی اعتیاد آور است که در آن شما را مجبور به مقایسه دو عکس و نقطه تفاوت آنها. بسیاری از تصاویر سرد در هر سطح به دنبال سرگرم کننده برای کسانی که تفاوت!

کنترل بازی:
ماوس - برای ارتباط برقرار کردن.

Guessing GimmeAgain