پیراستن داغ بد بو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

را انتخاب کنید برای او برخی از لباس های بد بو سرد و لباس او را تا!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsFunkyCoolDressup