لباس های داغ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

لباس تا این دختر است که هر دو زیبا و لاسی. تا چگونه glamerous او است!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGirlsCoolClothes