خطوط دشمن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

ساقه مردمان بد در این sidescroller، انتخاب کنید تا اسلحه های جدید، با شتاب بهداشت از پزشکان.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionEnemyLines