اما واتسون بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

ما امیدواریم که اما در نهایت به سینمای جهان می آید، چرا که او یک بازیگر خوب است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGirlsEmmaWatson