لباس تا ری بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

ری لباس برای توپ.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsGirlDress UpGirls