تزئین بستنی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

شما در حال حاضر فرصتی برای تزئین بستنی مورد علاقه شما! از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

FoodDecorateCream