ابشار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

با کلیک بر روی گروه از همان رنگ را به گروه ناپدید می شوند. سعی کنید برای گرفتن تمام بلوک رفته.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

Mouse SkillMatching Android Cascade