پاکسازی زمان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

او 'یه اتاق کثیف. کمک به او سازمان یافته! قرار دادن اقلام پراکنده در جای مناسب آن است.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

PuzzleMouse SkillMatching CleanupTime