پاپا راب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

شما باید برای جمع آوری اختراع و پیدا کردن که آن دزد خونین است. می تواند به شما به من کمک کند دوباره جمع آوری اختراع من است؟

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

PuzzleMouse SkillMatching Papa