پردیس مد دختر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

این دختر دانش آموز مجموعه روند مد در دانشگاه است. سعی کنید در لباس های مختلف برای او و ببینید که آنچه در آن نگاه می خواهم.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsCampusFashion