پلنگ چاپ مد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   133 81.25% with 16 votes

او تا به بسیاری از لباس پلنگ شیک و لباس. می تواند شما را انتخاب کنید که یکی از بهترین لباس های خود را؟

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsLeopardPrintFashion