تفکیک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

پاک کردن تمام آجر!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyBreakdown