خرابی بویلر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

ماموریت شما این است برای تعمیر دیگ بخار. جمع آوری تمام 5 بخش و حمل آنها را به موقعیت، در یک زمان. سریع تر شما آن را انجام دهید، بیشتر به شما نمره.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت
فاصله - پرش.

Collecting BoilerBreakdown