بن ده Segway بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   44 50% with 8 votes

راهنما بن ده با segway جدید خود را.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های فلش به بازی.

EvadeCollecting Segway