اسلک مرد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

جمع آوری تمام دونات قبل از رئیس جلب slacking شما!

کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت از فضای
به کساد حمله

Collecting Slack