Wone 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

عاقبت به wOne به - با طناب از ارتفاع در حال حاضر با 100٪ بیشتر!

کنترل بازی:
استفاده از کلیدهای جهت دار برای حرکت می کند و X برای خروج

Collecting Wone