ادم خرف و بی هوش: بازی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   207102 66.99% with 309 votes

بازی به عنوان وجدان 'ادم خرف و بی هوش و توقف او را برای انجام برخی از mischiefs.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تعامل انجمن آموزش از این بازی را برای شما به درک علاوه بر این که چگونه به بازی بازی.

Role PlayingFunnyBlockheadGame