فرار پاریس 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

از خود بپرسید، چرا بد پورنو موسیقی بازی در آشپزخانه؟ راهنما پاریس از زندان، با این حال دوباره. آیا می توانم به شما جلوگیری از تبدیل شدن به یک با سوسک؟

کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت می کند. گالری نوار فضایی برای عمل.

Role PlayingAdventureEvadePrisonEscapeFunnyEscapingParis