سفید کننده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   61 85.71% with 7 votes

سفید کننده به دنبال خوب است. این ها 'یک مکان هیچ کس جرأت می گویند هر چیزی در برابر.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGirlsBleach