دوچرخه لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

مدل در این بازی در حال انجام یک جلسه عکس برای ترویج دوچرخه جدید. او در همه آخرین و اصلی لباس های ورزشی را امتحان کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpBike