الگار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

شوت گوزن شمالی است، اما مراقب برای پرندگان کوچک در این غیر خشونت آمیز و کارتونی به سبک ساقه 'اونا تا.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

Shoot 'em UpAnimalBirdsAlgar