کنترل ترافیک هوایی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   36 33.33% with 9 votes

آیا شما آماده برای زمین نشستن کامل هواپیما؟

کنترل بازی:
فاصله - زمین یک هواپیما. کلیدهای پیکان - حرکت می کند.

AircraftObstacleParkingTrafficControl