Sagway بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

دوست شما می خواهد را به دوست دختر خود را در یک پیاده روی رمانتیک از طریق پارک، اما بیش از حد بسیاری از افراد مسن در راه کار خود را برای متوقف کردن آنها وجود دارد.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnySagway