به یاد داشته باشید سفارش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

اطمینان حاصل کنید که شما می توانید از دستورات حق مشتریان است.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

Mouse SkillMemory FoodTiming Food ServingRememberOrder