پیتزا Pappaz بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   53 62.5% with 8 votes

سعی کنید برای حفظ رستوران خود را برای رفتن تا زمانی که ممکن است و دون 'تی از دست سفارشات شما!

کشیدن مواد از محل خود را بر روی میز به پیتزا. به دنبال دستور و هنگامی که به پایان رسید، با کلیک بر روی پل.


کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

SimulationMouse SkillFoodTiming Food ServingPappazPizza