پروژه باند بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   53 62.5% with 8 votes

آماده سازی مدل برای نمایش بر روی باند فرودگاه مدل از انتخاب شما. درخواست آرایش، شانه و لباس آنها با لباس بهار و تابستان های دیدنی و جذاب و لباس.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsGirlDress UpGirlsProjectRunway