سیاره مدافع بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

حفاظت از خانه خود را در این بازی دفاع سیاره! 10 سلاح، 15 سطوح، سپر ارتقا، موتور و انرژی است. به دست آوردن سلاح ها و توانایی های جدید را به عنوان شما را از طریق هر سطح مبارزه.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به آتش. استفاده از WASD به حرکت می کند. ارتقا در پایان هر سطح.

ActionPlanetDefender