مدافع زمین بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

با استفاده از ماوس برای جلوگیری از چرخش دست و پا زدن و جلوگیری از سیارک ها از برخورد به زمین.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionEarthDefender