مدافع قلعه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

زنده ماندن به مدت 5 دقیقه، هیچ کس باید از طریق به قلعه دریافت کنید!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyCastleDefender