سیاره ج بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

بر روی گزینه های خود را در این بازی رشد مدل دهید کلیک کنید. سعی کنید همه چیز را به سطح بالا حداکثر آن.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GadgetPlanetPlanet-f