حکومت معدودی از ثروتمندان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

بازی آنلاین که در آن شما فرصت سعی کنید دست خود را در نبرد الیگارشی داده می شود. دقیق تر، شما یکی خواهد شد. سرمایه گذاری، توسعه سکوهای نفتی، نظر شما لازم است به پول.

کنترل بازی:

استفاده از موس به بازی.

EducationalMoneyPlanetManagementOligarchy