نیروی دریایی پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

اگرچه مد نیروی دریایی سبک قدیمی است، آن است که هنوز هم محبوب است. این دختر زیبا در لباس نیروی دریایی را به نگاه حتی cuter.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

KidsNavyDress