اسب کوچولوی من - توپ دوستی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   368177 67.52% with 545 votes

هر سال اسبان دوستی خود را در یک توپ جادویی را جشن می گیرند. انتخاب صحنه و تزئین آن برای این توپ جادویی.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

AnimalDecorateGirlsLittlePonyFriendshipBall