دلال محبت پای من بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

استفاده از حس مد خود را به تزئین و مؤسسه های روسپی گری تا ناخن روی پای خود.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

DecorateGirlsPimpFeet