دلال محبت من ادم خائن و بدنهاد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   102 83.33% with 12 votes

ایجاد خود را دوج ادم خائن و بدنهاد و ذخیره پروژه شما اگر شما می خواهم.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

DecoratePimpViper