دریا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

ساخت بسیار خود شهرستان خود را زیر آب گالری
نکته:
اگر شما می خواهید ساختار خود را به چرخش فقط کلیک بر روی ساختار تا زمانی که شما موقعیت شما می خواهید.


کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsDecorate