شهر مدرن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   13 25% with 4 votes

ایجاد شهرستان بسیار خود.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsDecorateModernCity