دلال محبت سوار آهنربای جمعیت من بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

درایو توسط مردم به آنها را جذب به ماشین شما، سپس آنها را شما به دنبال به باشگاه برای پول بیشتر.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

DrivingPimpRideCrowdMagnet