سوار سانتا ` بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

سعی کنید به عنوان بسیاری از ارائه به عنوان شما می توانید جمع آوری، هر یک از ارائه به شما 100 تا 150 امتیاز می دهد.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingObstacleChristmasSanta-sRide