ایجاد سوار: ورژن 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   82 80% with 10 votes

یک ماشین انتخاب کنید و آن را تغییر دهید با استفاده از فلش در سمت راست.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

DrivingCreateRideVersion