ایجاد یک کیف دستی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

همیشه به یک کیف دستی است که شما دوست اداره می شود؟ اما پس از نگاه کردن به آن در حالی که، هیچ تضمین و قولی مبنی بر این که حتما تی 'مانند رنگ، شکل، و یا یک بخشی از آن را؟ خوب، در حال حاضر شما می توانید از کیف دستی خود را ایجاد کنید! سفارشی کردن آن به حال شما می خواهید.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

DecorateGirlsCreateHandbag