ایجاد یک زمستان گرم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

ایجاد یک زمستان گرم با پوشیدن این لباس های شیک.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsGirlDress UpGirlsCreateWarmWinter