مبانی زمستانی لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

آماده این دختر هم زمستان!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

GirlDress UpGirlsWinterBasics