مبانی لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

در این مد بازی، کمک مدل ما برای رسیدن به هدف خود را به عقب بر گردیم به هسته از مد. مد و پرشکوه بیش از حد گاهی اوقات باعث می شود چرخش سر خود را. ذات از ظرافت مینیمالیسم.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpBasics