مخازن میکرو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

بازی تانک که شاخه های قوی بمب به حریف. این بازی را می توان یا با یک یا دو حالت پخش ایفا کرده است.

کنترل بازی:
برای پخش تنها: کلیدهای پیکان
را به هدایت گالری نوار فضا به ساقه

برای این دو بازیکن: انجمن از کلیدهای جهت دار برای هدایت کردن فضایی
به ساقه
W، A، S، D به هدایت

ActionTankMicroTanks