مخزن چموش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   75 58.33% with 12 votes

طور کامل نابود شهرستان با استفاده از قدرت ویرانگر از مخزن خود را.

کنترل بازی:
1 بازیکن: انجمن H، K - J حرکت
- های معکوس
U - پرش به انجمن A / D - کانن هدف S
- فاصله موشکی
- کانن آتش... انجمن صفحه 2 پخش: انجمن چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت می کند
Numpad 0 - آتش
Numpad 4، 6 - هدف.

ShootingActionShoot 'em UpStreetTankCantankerous